Omistaja-arvon luominen säilyy yhä kaiken toimintamme perustana.

Omistaja-arvon luominen säilyy yhä kaiken toimintamme perustana.

Omistaja-arvon luominen säilyy yhä kaiken toimintamme perustana.

Vuosi 2019 oli Aspon liiketoiminnoissa kaksijakoinen. Yhtäältä konsernin liikevaihto nousi investointien tukemana uudelle ennätystasolle ja liiketoiminnan rahavirta oli erittäin vahva. Toisaalta markkinatilanne osoittautui ennakoitua haastavammaksi ja jäimme asettamistamme kannattavuustavoitteista.

Avainluvut 2019

Vuonna 2019 Aspon liikevaihto nousi ennätystasolle ja oli noin 588 miljoonaa euroa. Myös liikevoitto parani hieman ja oli 21,1 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta kehittyi vahvasti vuoden aikana ja nousi ennätykselliselle tasolle 52,5 miljoonaa euroa, josta IFRS 16 -standardin käyttöönoton tuoma positiivinen vaikutus oli noin 14 miljoonaa euroa. Vahva liiketoiminnan rahavirta on avainasemassa jaettavan osingon kasvattamisessa, velkaantuneisuuden alentamisessa sekä tulevaisuuden investointien toteuttamisessa.

Liikevaihto

587,7 M€

+8,7 %
540,9 M€ (2018)

Liikevaihto segmenteittäin

Liikevaihto segmenteittäin. ESL Shipping 175.0M€ | Leipurin 115.7M€ | Telko 297.0M€

Liikevoitto segmenteittäin

Liikevoitto segmenteittäin. Telko 8,0M€ | ESL Shipping 14,6M€ | Leipurin 3,0M€ | Muut toiminta -4,5M€

Liikevoitto

21,1 M€

+2,4 %
20.6 M€ (2018)

Liikevaihto markkina-alueittain

Liikevaihto markkina-alueittain | Suomi 195,1M€ | Skandinavia 84,8M€ | Baltia 57,9M€ | Venäjä, muut IVY-maat + Ukraina 171,2M€ | Muut maat 78,7M€

Henkilöstö segmenteittäin

Henkilöstö segmenteittäin: ESL Shipping 337 | Leipurin 297 | Telko 330 | Muu toiminta 27

Aspon taloudelliset tavoitteet

Liikevoitto
  6 %

Oman pääoman tuotto keskimäärin yli 20 %

Nettovelkaantumisaste enintään 130 %

Aspo pyrkii saavuttamaan asettamansa taloudelliset tavoitteet vuonna

2023

Suuret investoinnit on nyt tehty, ja seuraavat vuodet keskitymme kannattavuuden parantamiseen kaikissa liiketoiminnoissa.

Liiketoiminnan rahavirta ennätystasolla 2019 52,5 M€

Kasvava osinko säilyy hallituksen linjauksena.

Vastuullista arvonluontia

Monialayhtiönä Aspon eri liiketoiminnoilla on osin hyvin erilaiset painopistealueet vastuullisuustyössään. ESL Shipping on aktiivisesti pienentänyt ympäristöjalanjälkeään minimoimalla laivastonsa päästöjä ja energiankulutusta. Leipurin toiminnan keskiössä on tuoteturvallisuus ja jätteen sekä hävikin vähentäminen. Tuoteturvallisuus on ensiarvoisen tärkeää myös linkkinä teollisuuden asiakkaiden ja kansainvälisten raaka-ainevalmistajien välillä toimivan Telkon liiketoiminnassa. Konsernitasolla kaikkea toimintaa ohjaa kuitenkin Aspon eettiset ohjeet ja vastuullisuusprioriteetit.

 

un-global-compact FIBS

Viiden tähden ympäristöteknologiaa

ESL Shippingin nesteytetyllä maakaasulla (LNG) kulkevat irtolastialukset ms Viikki ja ms Haaga saivat huhtikuussa 2019 Clean Shipping Indexin (CSI) parhaan mahdollisen viiden tähden ympäristöluokituksen. Alusten ympäristöjalanjälkeä pienentävät monet innovatiiviset ratkaisut, joilla sekä päästöjä että energiankulutusta on pyritty minimoimaan. Nesteytetyn maakaasun käyttö ja tehokas koneisto vähentävät merkittävästi päästöjä ilmakehään. Edistyksellinen painolastivedenkäsittelyjärjestelmä ja ruumanpesuvesien talteenottojärjestelmä taas minimoivat päästöt mereen.

Vastuullisuusauditoinneilla tietoa toimitusketjusta

Vastuullisuusauditointien pilottiprojektia ryhdyttiin Telkossa suunnittelemaan vuonna 2018, ja ensimmäiset on site -auditoinnit toteutettiin Venäjällä sekä Kiinassa alkuvuodesta 2019. Lähtökohtana arviointityössä oli yhdessä ulkopuolisen konsulttiyhtiön kanssa rakennettu viitekehys, joka perustuu Telkon eettiseen ohjeistukseen tavarantoimittajille. Auditointikäynneillä Telkon edustajat ja ulkopuoliset konsultit haastattelivat tavarantoimittajan edustajia vastuullisuusteemoista sekä kävivät läpi Telkon asettamia vaatimuksia esimerkiksi ihmisoikeuksiin, ympäristövastuuseen ja turvallisuusohjeistuksiin liittyen. Lisäksi kohteessa tarkastettiin toimitilat ja tuotantolaitokset.

Suuntaviivoja vastuulliseen liiketoimintaan

Compliance-ohjelman kehittäminen alkoi Aspo-konsernissa toden teolla vuonna 2019. Tavoitteena oli kehittää liiketoimintojen prosesseja, sisäisiä ohjeistuksia ja dokumentaatiota sekä raportointia. Perimmäinen tavoite oli nostaa kaiken tekemisen tasoa compliance-asioissa. ”Compliance-ohjelman tarkoituksena on varmistaa, että toimimme aina lakien, yhtiön periaatteiden ja toimintamallien sekä konsernin arvojen mukaisesti. Näin vähennämme liiketoiminnan riskejä, suojelemme Aspon mainetta ja vastaamme sidosryhmiemme odotuksiin. Kaiken ytimessä on vastuullisen ja eettisen toimintamallin edistäminen ”, kertoo Aspo-konsernin lakiasiainjohtaja ja compliance officer Toni Santalahti.

Kestävästi tuotettuja muoviraaka-aineita

Telkolle myönnettiin elokuussa 2019 ISCC Plus -sertifikaatti ensimmäisenä suomalaisena jakelijana. International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) on organisaatio, joka edistää kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja toimitusketjuissa. ISCC Plus on biopohjaisten muovien sertifikaatti, jonka ansiosta Telko voi toimittaa asiakkailleen massatasemenetelmän (mass balance) periaatteiden mukaisesti tuotettuja muoviraaka-aineita.

Myönnetty sertifikaatti on konkreettinen osoitus Telkon strategiasta panostaa kestävän kehityksen mukaisiin ympäristöystävällisiin, vaihtoehtoisiin muoviraaka-aineisiin. Muoviraaka-aineita käyttävä teollisuus hakee erityisesti länsimarkkinoilla vaihtoehtoja perinteisille raaka-aineille pyrkien löytämään yhä ympäristöystävällisempiä ratkaisuja, ja tähän kysyntään Telko haluaa vastata.